آسیب روانی و معنویت

  • دسته‌بندی نشدهرابطه معنویت و دین با آسیب روانی

    رابطه معنویت و دین با آسیب روانی

    Current research also has demonstrated that higher levels of intrinsic and experiential spiritual dimensions, such as forgiveness (McCuUough, Bono, & Root, 2005), positive religious coping (Pargament, 1997), and personal devotion (Kendler, Gardner, & Prescott, 1997; Kendler et al., 2003), are inversely associated with psychopathology. ترجـمـه پژوهش‌های جاری نیز نشان داده‌اند که سطوح بالاتر ابعاد درونی و تجربه ای معنوی، مانند بخشایشگری (مک‌کالخ، بونو و روت ، ۲۰۰۵)، مقابله و مواجهه…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا